ISOPROF SZIGETELÉSFORGALMAZÓ Kft.

Professzionális vízszigetelési rendszerek magyarországi forgalmazója.


Székhely

1029 Budapest,
József Attila útja 25.isoprof@isoprof.huhttps://isoprof.hu

Kapcsolattartók
user-avatar

Nagy-Kriston Csaba

Műszaki igazgató, okl. építőmérnök

user-avatar

Vajnáné Zonda Júlia

Főmérnök, okl. építőmérnök

Keresés

Adatvédelmi szabályzat

Az Isoprof Kft. Honlapon közzétett Adatvédelmi Szabályzata

Az ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft (székhely: 1029 Budapest, József Attila útja 25.; a továbbiakban: Adatkezelő) mint a www.isoprof.hu, címen elérhető honlap (a továbbiakban: Honlap) tulajdonosa és üzemeltetője jelen adatvédelmi szabályzatban kívánja tájékoztatni a Honlap felhasználóit és látogatóit a Honlap használatával kapcsolatos adatkezelés szabályairól (a továbbiakban: Szabályzat).

1. Irányadó jogszabályok

A ISOPROF Kft. által végzett adatkezelésre a hatályos európai uniós és magyar jogszabályok, így elsősorban az alábbi jogszabályok irányadók:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1998. évi VI. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és állásfoglalásai.

2. Az Adatkezelő kiléte és elérhetőségei

 • Az Adatkezelő elnevezése: ISOPROF Szigetelésforgalmazó Kft.
 • Az Adatkezelő székhelye: 1029 Budapest, József Attila útja 25.
 • Az Adatkezelő levelezési címe: 1539 Budapest, Pf. 628.
 • Az Adatkezelő adószáma: 12300101-2-41
 • Az Adatkezelő képviselője: Czene Jánosné cégvezető
 • Az Adatkezelő telefonszáma: +36 1 223 0240

Az Adatkezelő elektronikus levelezési címe: isoprof@isoprof.hu

3. Fogalom-meghatározások

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. A személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 • Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az európai uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Egyéb adat: jelen Szabályzat 4.2.1. alpontjában meghatározott jelentéssel bír.
 • Látogató: minden olyan személy, aki a Honlapot meglátogatja
 • Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4. Az Adatkezelés alá eső adatok köre

4.1 Személyes adatok

4.1.1. A Honlap látogatásának nem feltétele, hogy a Látogató bármely személyes adatát az ISOPROF Kft. rendelkezésére bocsátsa.

4.2. A cookie technológia

4.2.1. Az ISOPROF Kft. a Honlapon nem használ „cookie technológiá”-t, így a Látogató böngészője egyedileg nem azonosítható.

4.2.2. A Honlapon nincs beléptetés, nincs személyes adattárolás és gyűjtés, nincs adattovábbítás 3. személyek részére, valamint nincs adattovábbítás külföldre.

4.2.3. Kapcsolatfelvétel oldal: www.isoprof.hu/kapcsolat

4.2.4. A Honlapon nincs adatkezelés és adatfeldolgozás.

5. Panasz benyújtásának joga

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.